Finn viktig informasjon om:

 

Grensepåvising

Grensepåvising

Dersom ein eigedom manglar grensemerker, kan kommunen etter søknad sette ut grensemerker.

Det skal i alle former for klarlegging av grenser, også der det er ei rein utstikking i samsvar med tidlegare oppmålingsforretning (målebrev og liknande), haldast ei oppmålingsforretning.

Dersom klarlegginga gjeld grenser som er koordinatfesta i tidlegare oppmålingsforretning, og nye koordinatar ikkje avviker frå tidlegare koordinatar med meir enn 10 cm, skal matrikkelbrev berre utskrivast når dette er særskild krevd. Kommunen skal i så fall berre underrette partane om at forretninga er gjennomført.

 

Slik ber du om grensepåvising

Send inn rekvisisjon om oppmålingsforretning, og kryss av for punkt 3.2. Legg gjerne ved kartutsnitt der du har merka av kva for grensepunkt som skal påvisast.

 

Gaute Lundeland
Leiar/ingeniør
E-post
Telefon +47 57 78 95 29