Finn viktig informasjon om:

 

Deling av eigedom

Deling av grunneigedom betyr å dele frå ein del av ein fast eigedom slik at denne delen får eige gards- og bruksnummer. Ved bortfeste av deler av en eigedom for meir enn 10 år, må det også ligge føre eit delingsløyve.

Det er grunneigar/ heimelshavar som søkjer kommunen om løyve til deling.

 

Aktuelle søknadsskjema:

Kart med innteikna parsell og grunngjeving av søknaden må leggast ved. 

NB! Om ein sender nabovarselet rekommandert i posten, har alle mottakarar 2 veker frist til å komme med merknad til tiltaket. Tiltakshavar må då vente med å sende inn søknad til kommunen til merknadsfristen er ute. Alle innkomne merknadar til tiltaket skal følgje med søknaden til kommunen.

 

Søknaden vert handsama/vurdert etter:

  • Gjeldande arealplanar (kommuneplanens arealdel, kommunedelplan/ reguleringsplan/ utbyggingsplan). Er søknaden i strid med gjeldande lov- og regelverk, kan søknaden handsamast som dispensasjonssak i samsvar med plan- og bygningslova §§ 19-1 og 2.
  • Plan- og bygningslova kap 26, 27 og 28 (om parsellen er eigna til formålet, tilkomst, vatn/avlaup og naturgitte tilhøve som stabillitet i byggegrunn, risiko for flaum, fare for skred m.m).
  • Jordlova §§ 9 og 12. (§9:For all jord som er dyrka eller eigna til dyrking. § 12: Eigedom som kan nyttast til jord eller skogbruk.

Den nye eigedomen får tildelt eige gnr/bnr, vert registrert i den sentrale matrikkelen og tinglyst. Matrikkelbrev på eigedomen vert sendt til aktuelle partar.

 

 

 

Gaute Lundeland
Leiar/ingeniør
E-post
Telefon +47 57 78 95 29