Finn viktig informasjon om:

 

Ofte stilte spørsmål om eigedomsskatt

Når kjem rekninga for eigedomsskatt?

Eigedomsskatten vert fakturert saman med dei øvrige kommunale avgiftene 4 gangar i året.  

Korleis reknast taksten ut i sjablongen?

Antall m2 * Pris pr m2 * Indre Faktor (IF) * Ytre Faktor (YF) = Takst

Eksempel:
Bustad på 100m2 med IF 0,9 og YF 1:  100*8000*0,9*1,1= 720.000,-.
Takst vert då kr 720.000 - og ein skattar 5 promille av 70 % av takstverdien.

Summen som syner på skatteseddel, er det beløp pr år?

Ja, summen underst til høgre på skatteseddelen er årsbeløpet. Årsbeløpet vert delt på 4 terminar, og sendt ut saman med faktura for kommunale avgifter.

Kva er indre- og ytre faktor?

Indre faktor (IF) vert nytta for å korrigere taksten ut i frå tilhøve på eigedomen. Det vil seie alt som er innanfor tomtegrensa, medrekna òg eventuelle bryggjer og strandline. Generell standard og kvalitet vil innvirke på indre faktor.
Ytre faktor (YF) vert nytta for å korrigere taksten ut frå tilhøve rundt eigedomen. Det kan mellom anna være utsikt, soltilhøve, støy, mangel på veg, nærleik til sjøen eller andre tilhøve ein sjølv ikkje kan styre.

Kva vert lagt til grunn for verdivurdering?

Målet er å finne ein takst nærast mogleg antatt marknadsverdi på eigedomen. Til hjelp for dette vert det vurdert tilhøve ved eigedomen som byggjeår, bygningen sin tilstand, kjente salsbeløp for eigedomar i området for tilsvarande objekt.
Det vert kun utført utvendig befaring.

Eg har store skadar som takstmann ikkje kjenner til, spelar dette inn på taksten?

Ja, det kan det gjere, i alle fall midlertidig.  Ofte vil slike skader bli utbetra på bakgrunn av forsikring eller liknande. Du kan levere skriftleg klage, der tilhøva vert beskrive. Vedlegg dokumentasjon, skadetakst eller bilete der det føreligg.

Taksten er altfor høg, dette meiner eg er urimeleg, har de gjort ein feil?

Er taksten realistisk ved sal i ein open marknad utan heftelsar på eigedomen? Om du meinar at taksten er for høg er det mogleg å klage. Klagenemnda vil kunne vurdere dette på nytt. Om taksten endrast, kan klageren ende opp med både høgare og lågare takst.

Naboen har fått lågare takst enn meg, men har jo eit større hus?

Det er gjort ei verdivurdering ut ifrå kva marknaden er villig til å betale for huset ditt. Andre faktorar enn areal kan spele inn på verdien.

Eg har ein lågare verditakst tidlegare, har de gjort ein feil?

Kanskje. Men eigedomsskattetakst er ikkje det same som for eksempel lånetakst eller verditakst ved sal av eigedom. Ein må òg hugse at takstar er ferskvare, so mykje kan ha skjedd i mellomtida. Kanskje marknaden har utvikla seg?

Hytta mi er ikkje mogleg å selje på grunn av at den ligg på ei tomt saman med fleire hytter. Me har avtalar som binder oss så me ikkje får solgt.

Eigedomsskattelova tek ikkje stilling til privatrettslege avtalar. Eigedomsskatten på slike eigedomar må delast mellom dei forskjellige eigarane internt.

Eg har ei festa tomt. Kvifor skal ikkje grunneigar betala eigedomsskatten?

Det er den som reknast som eigar av tomta, som må betale eigedomsskatt. Som rettsleg utgangspunkt er difor bortfestar (grunneigar) ansvarleg for eigedomsskatten på grunn og festar ansvarleg for eigedomsskatt på bygningar/anlegg/konstruksjonar som tilhøyrer festaren.
Men for festeavtalar med varigheit utover 99 år eller når festeran har ei einsidig og ubegrensa rett til å krevje forlenging av festeavtalen, må festaren reknast som eigar av tomta, og er difor ansvarleg også for eigedomsskatten på grunnen.
For å avgjere kven som skal betale eigedomsskatt for festetomt i einskild tilfelle, må ein difor sjå på den aktuelle festekontrakta saman med reglane i tomtefestelova. Reglar om festetid, innløysing og forlenging av festeavtalar for bustad og fritidsbustader finn ein i tomtefestelova §§ 7, 32 og 33. Kommunen har ingen mynde når det gjeld tomtefestelova.
Ved langsiktige festeavtalar, typisk for bustad/fritidsbustader, vil det være festar som må svare for eigedomsskatten.

Eg har fått krav om å betale eiendomsskatt på en hytte eg ikkje eig, men grunnen er min.

Dette er grunna ein privatrettsleg avtale mellom deg og hytteeigaren. Om det ikkje førligg opplysingar om kven som eig bygningen, vil den som er grunneigar i utgangspunktet måtte svare for eigedomsskatten.

I Hyllestad kommune har me så langt som det er mogleg prøvd å sende krav om eigedomsskatt til den som faktisk eig hytta.

Ein måte å få avgifta over på hytteeigar på papiret, er ved å tinglyse heimelsovergang på eigedomen. Ein kan og undersøkje om ein kan få skilt ut ein festetomt eller eit punktfeste. Når dette førligg vil eigedomsskatten verte flytta til rett eigar.

Kva for eigedomar får fritak frå eigedomsskatt?

Nokon eigedomar skal ha fritak, desse fylgjer av eigedomsskattelova § 5. Andre eigedomar kan få fritak i medhald av eigedomsskattelova § 7. Det er opp til kommunestyret å bestemme kva for fritak de ynskjer å gi etter paragraf § 7.  Kommunen må likebehandle alle eigedomar i samme kategori.  Døme på dei som kan gjevast fritak er eigedom med allmennyttig føremål, t.d. bygdehus, skytebane/idrettsanlegg.

Privatpersoner kan ikkje få fritak.

Vanlige bustadeigedomar og næringseigedomar vil ikkje få innvilga fritak.
Betalingsvanskar er heller ikke ein grunn som gir rett til fritak for eigedomsskatt.

Kan eg få utført ein eigen takst (godkjent takstmann) og krevje at den heller skal nyttast?

Nei. Både meklartakst og kommunen sin eigedomsskattetakst har antatt marknadssverdi som utgangspunkt. Når kommunen, gjennom sakkyndig nemnd har fastsatt takst, har eit overordna mål vore å sikra likebehandling av eigedomane. Dette er eit tilhøve som meklarane ikkje treng å ta omsyn til, blant anna ved at dei i mange tilfeller takserar potensialet ved ein eigedom.

Korleis kan eg klage?

Når du som eigar får tilsendt oversikt over takst og skatt (skatteseddel), har du etter lova ein klagefrist på seks veker. Du har òg seks veker klagefrist fra 1. mars når skattelistene vert lagt ut til offentleg ettersyn.

Skattebeløpet er vedteke av kommunestyret til 5 promille av grunnlaget/taksten.

Om eigar er ueinig i skattegrunnlaget/taksten, må det sendast ein skriftleg klage. Klagen må merkast tydeleg med gards- og bruksnummer, og eventuelt feste- eller seksjonsnummer, og det er grunneigar som må signere klagen. Klagen bør innehalde ei forklaring/begrunning på kvifor du meiner taksten ikkje er korrekt. All relevant dokumentasjon må leggast ved, for eksempel kopi av nyleg avholdt takst, bileter av særskilte faktorar på eller i bygningar etc. Eigar/klagar må pårekne at det vert gjennomført ny befaring, for å vurdere nye moment, og bør stille seg disponibel for tilrettelegging for dette.

Klage på taksten vil i første omgang verte gjennomgått administrativt, slik at eventuelle feil kan rettast. Sakkyndig nemnd vurderer så klagene. Vert klaga teken til fylgje, vert taksten endra.  Om taksten vert oppretthalden vert klagen oversendt til sakkyndig klagenemnd. Taksten kan då gå opp eller ned, eller den kan oppretthaldast. Avgjerd her er endelig og kan berre overprøvast av domstolane.

Melding om feil eller klage på takst må merkast med gards- og bruksnummer, og sendast til:
E-post:  postmottak@hyllestad.kommune.no
Post: Hyllestad kommune, Lifjordvegen 7, 6957 Hyllestad

Korleis skal eg betale?

Eigedomsskatten vert krevd inn saman med dei andre kommunale avgiftene. Denne fakturaen må betalast, sjølv om du er ueinig i beløpet eller takseringa, og sender klage til kommunen. Om du får medhald i klagen, vil det du har betalt for mykje, bli trekt frå på neste faktura eller tilbakebetalt.

Vil ein forskjellsbehandla bustader og hytter?

Det er ikkje høve til å fastsetta forskjellige skattesatsar for bustad- og fritidseigedommar, og ved tilordning av eventuelt botnfrådrag er det ikkje høve til å ha forskjellige kronebeløp for bustad- og fritidseigedommar.
Ved taksering er det vidare ikkje høve til å legge til grunn ulike prinsipp for bustader og hytter. Men eigedommens takstverdi skal etter lova fastsettast ut frå antatt marknadsverdi ved ein normalsalgssituasjon. Fritidsbustader vert gjerne omsett i ein litt anna marknad enn bustader, og ofte til ein høgare pris. Det får sjølsagt ein betydning ved taksering for eigedomsskatteføremålet ved at fritidseigedommar då ofte får eit noko høgare takstgrunnlag enn bustadeigedommar.

Korleis fungerar redusering, ettergjeving og betalingsutsettjing?

Eigedomsskatt kan reduserast heilt eller delvis eller bli ettergjeve, om det har førekome særskilde tilhøve som vil gjere det svært urimeleg å krevje inn eigedomsskatten, jf eigedomsskattelova § 28:
"Gjer særlege grunnar at det kom til å verta særs urimeleg om heile eigedomsskatten vart innkravd, kan skatten setjast ned eller ettergjevast av formannskapet".

Som eksempel kan skatteytaren til dømes ha fått redusert si inntekt på grunn av  sjukdom, ulukke eller liknande, og samstundes ikkje ha formue som eigedomsskatten kan betalast med, eller det kan være at eigedomen er skada av brann eller naturkatastrofe.

Skatteytaren har ikkje krav på redusering eller ettergjeving. Dette må avgjerast av formannskapet i det enkelte tilfelle for eitt år av gangen.  Skatteytar kan òg søkje om kortvarig utsetjing (og/eller oppdeling) av betaling av utlikna eigedomsskatt, og i sjeldnare høve søke formannskapet om langvarig utsetjing.