Finn viktig informasjon om:

 

Samarbeid heim - barnehage

samarbeid.jpg

Barnehagen skal i samarbeid og forståing med heimen

ivareta barn sine behov for omsorg og leik, og fremme

læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling

- Barnehagelova § 1 Formål, 1. lekken.

Det er foreldra som har ansvaret for bornas oppseding og danning. Barnehagen representerer eit kompletterande miljø til heimen og barnehagen må vise respekt for ulike familieformer.

Vi vil ha fornøgde foreldre og kontakten skal bygge på forståing og samarbeid. Med forståing meinast gjensidig respekt og anerkjenning for kvarandre sitt ansvar og oppgåver i høve barnet.

Foreldre og personale har eit felles ansvar for at borna trivst og utviklar seg på ein best mogeleg måte. Foreldra skal vere trygge på at barnet deira vert sett og respektert. Dei skal kunne ta opp ting som vedkjem barnehagen eller barnet sitt, når det måtte passe og sjølv om det skulle innebere kritikk. Vi ynskjer at det skal vere tid og høve til uformell kontakt ved bringing og henting, sjølv om det mange gonger er svært travelt på desse tidene. To individuelle samtalar (haust og vår) ligg fast, men dersom det er ynskje eller behov tek vi samtalar gjennom heile året. 

 

I Hyllestad barnehage har vi foreldreråd 

Foreldre har rett til å bli høyrd og skal ha høve til å påverke – både som enkeltforeldre – og i samarbeid.

Alle foreldre/føresette er med i foreldrerådet og møtest ved behov, men minst to gonger i året. Foreldrerådet skal fremje samarbeidet mellom heim og barnehage og har rett til å få seg førelagt saker av betyding, før avgjerd vert fatta.

 

Foreldrerådsleiar : Ida Meier

Nestleiar:  Helene Huseklepp Hatlem 

Arbeidsutval: Nora Liebich Bø, Simen Solheim og Renate Ørnehaug Dale      

Informasjon om språkløype  (PDF, 295 kB)       

     

Resultat foreldreundersøking 2019 - https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-barnehage/resultater-fra-foreldreundersokelsen-2019/

Her kan du finne resultatet  for Hyllestad barnehage - https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-barnehage/foreldreundersokelsen-i-barnehager-resultater/

Rigmor Strømskag Dale
Styrar Hyllestad barnehage
E-post
Telefon +47 57 78 95 55
Sonja Akse
Assisterande styrar
E-post
Telefon +47 57 78 95 56