Koronavirus

> Her finn du informasjon frå Hyllestad kommune om koronaviruset/Covid-19.

Har du spørsmål om koronavirus?  Ring den lokale koronatelefonen 908 19 356 (ope kvardagar 08:30 - 13:30) eller nasjonale publikumstelefonen til FHI 815 55 015, du finn òg mykje informasjon på FHI sin nettsider. eller på helsenorge.no sine sider.

 

 

Ureining frå bilvrak

Oppsamling av bilvrak er eit problem i mange kommunar, også i Hyllestad kommune. Oppsamling av bilvrak er ureining og forsøpling. Ureinar og grunneigar pliktar å rydde opp, og risikerer fengelsstraff om ureininga får halde fram.

Eitkvart bilvrak vil før eller sidan ruste, og miljøskadelege stoffer gå i grunnen. Alle biler som ikkje er miljøsanert innehelde rester av drivstoff, olje, frostvæske, kuldemedier, bremsevæske, batterier, oljefiltre, kvikksølvholdige komponenter mm.

I tillegg til at bilvrak førar til ureining, vil dei kunne vere skjemmande for omgjevnadene.

Oppbevaring av bilvrak kan vere brot på både ureningslova § 27 og 28 og plan- og bygningslova § 28-5. Kasserte køretøy er vidare regulert i avfallforskriften kapittel 4.

Oppbevaring av bilvrak som fører til ureining er straffbart. Både grunneigar og eigar av bilvraket er ansvarleg for ureininga- Kommunen kan gje pålegg om fjerning og tvangsmulkt. I dei alvorlege tilfella vil kommune anmelde tilhøva.

Sjå meir informasjon på heimesida til Økokrim.

Veileder om bruk av straff ved brot på ureiningslova.

Du kan melde frå om ureining på e-post