Står du i manntalet?

Du må ha røysterett og stå innført i manntalet for å kunne røyste ved kommunestyre- og fylkestingsvalet 2023. No kan du sjekke om du står i manntalet. 

Manntalet ligg ute til offentleg ettersyn

Manntalet for Hyllestad kommune er no lagt ut til offentleg ettersyn til og med valdagen 11. september 2023, og er tilgjengeleg i papirform på kommunehuset på Hyllestad.  Her kan du sjekke om du er oppført i manntalet i vanleg opningstid.

Manntalet er ei oversikt over kven som har røysterett i ein kommune. Er du busett i Noreg, vert du automatisk ført inn i manntalet i kommunen du er folkeregistrert i som busett den 30. juni 2023. 

Har du flytta til ein anna kommune etter denne datoen, står du framleis i manntalet i kommunen du flytta frå. 
Du kan røyste på førehand i kva kommunen som helst, men skal du røyste på valdagen må du gjere det i eit vallokale i kommunen du er manntalsført. 

Feil i manntalet

Om du meiner du er nokon andre er uriktig innført eller utelatt frå manntalet i kommunen, kan du krevje at feilen vert retta. 

Krav om retting skal vere skriftleg og grunngjeve, og sendast til Valstyret i Hyllestad kommune.  Send per post til Hyllestad kommune, Lifjordvegen 7, 6957 Hyllestad. 

Vi gjer merksam på at opplysningar om butid er underlagt teieplikt jf. folkeregisterlova § 9-1. Kommunen har ikkje heimel til å innhente teiepliktbelagte opplysningar frå Folkeregisteret i samband med valmanntalet. Difor må du som veljar sjølv hente inn slike opplysningar frå Folkeregisteret ved å ta kontakt med skattekontoret eller ved å nytte Skatteetaten sine elektroniske tenester på skatteetaten.no.

Opplysningane skal leggjast ved eit krav om retting av feil i manntalet.