Koronavirus

Hyllestad kommune føl nøye med på situasjonen kring utbrotet av koronavirus, og tilrår at alle innbyggjarane held seg oppdatert hos Folkehelseinstituttet .  

> Her finn du informasjon frå Hyllestad kommune om koronaviruset/Covid-19.

Lokal koronatelefon 08.00-15.30 - 908 19 356.

Har du andre spørsmål om koronaviruset kan du ringe Folkehelseinstituttet sin nasjonale informasjonstelefon 815 55 015.
 

 

 

Farleg byggeavfall

Klikk for stort bilete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Avfall frå bygg- og anleggsverksemda inneheld store mengde farleg avfall og miljøgifter. Feil
handsaming av avfallet kan vere ein kjelde til ureining og skade helse og miljø.

Krav knytt til avfall i byggesaker er regulert i Byggteknisk forskrift (TEK 10) § 9-5 om avfall,  § 9-6 om avfallsplan, § 9-7 om kartlegging av farlig avfall og krav til miljøsanneringsbaskrivelse, § 9-8 om avfallssortering og § 9-9 om sluttrapport for faktisk disponering av avfall. TEK10 er heimla i plan- og bygningslova § 29-8 om avfallshådtering.

Nyttige lenker:

Rettleiing til TEK 10 kapittel 9 om ytre miljø.

Avfallsforskriften kapittel 11 om farleg avfall.

Direktorat for byggkvalitet sin nettside om avfall og miljøsanering.

Miljødirektoratet sin nettside om bygg og anleggsavfall.

Rettleiar frå miljødirektoratet om farleg avfall.

Faktaark om farleg avfall fra bygg og anleggsverksemd.

Faktaark om disponering av betongavfall.

Du kan melde frå om ureining på e-post