Eigedomsskatt 2018 - skattelister

 

Skattelista for eigedomsskatt 2018 er med dette utlagt til offentleg ettersyn.

Du finn lista her i pdf-format; Link til liste (PDF, 407 kB) I tillegg er lista lagt ut i papirformat i ekspedisjonen på kommunehuset.

 

Skattelistene er sortert på gards- og bruksnummer i stigande rekkefølgje.

Grunna reglar om offentlegheit er ikkje namnet på eigaren med i skattelista. Du kan likevel få oppgjeve namnet på eigar på enkelteigedommar ved å kontakte Hyllestad kommune.

 

Taksten står i utgangspunktet uendra i 10 år men det er høve til å krevje omtaksering før den perioden er omme. Krav om omtaksering må framsetjast overfor kommunen før 01.november i året før skatteåret, det vil sei at viss ein krev omtaksering i 2018 så vil dette tidlegast gjelde frå og med 2019.

 

Skattesatsen (skattepromillen) er den same som for 2017, altså sju promille av taksten.

Kommunestyret vedtok å auke alle skattetakstar med 10% den 14.12.2017 i sak 17/099 i samsvar med egedomsskattelova § 8 A-4. For dei som ikkje har endringar i takst vil likevel få ein auke på sin skatt med 10%.

 

Eigedomsskatten vert delt på fire terminar i året og fakturert på same faktura som dei andre kommunale avgiftene.

 

I år får alle tilsendt ny skatteseddel.

 

Det er klagerett på utskriving av eigedomskatt med mindre det har vore klaga på same forholdet tidlegare, klagefrist er sett til seks veker, det vil sei 07.05.2018.

 

Ei eventuell klage må klage må framsetjast skriftleg og være grunngjeven.

Klagen sender du til:

Hyllestad kommune

Lifjordvegen 7

6957 Hyllestad